Зміна тарифних планів

Шановні абоненти! Звертаємо Вашу увагу що з 01.02.2022р. збільшення вартості абонентської плати. Детальніше у фінансовому віділі.

 1 червня 2020 р.

Шановні абоненти! Звертаємо Вашу увагу що проведено зміни, що до послуги "пауза" – 1,50₴/доба. А також зміни відносно перепідключення послуги. Більш детально на сторінці тарифи.

 22 серпня 2019 р.

Шановні абоненти! Нові рахунки для всіх! Змінені номери всіх банківських рахунків — як звичайних громадян, так і компаній (згідно вимог Правління НБУ, IBAN).

Контактні дані

телефони підтримки:

 +38 097 760 60 60

 +38 097 740 60 60

 +38 067 410 60 60


 support{at}hlink.dp.ua електронна пошта


 замовити зворотній дзвінок »

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(оферта)


про надання послуг з доступу до мережі Інтернет
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ (далі за текстом – Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичної особи – підприємця (далі за текстом – Виконавець), що обліковується на загальній системі оподаткування, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію від 17.11.2010 року серії В03 № 785848 (ІПН 3037913671), на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України серії АВ № 593293 і містить всі суттєві умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України).

У відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (ЦКУ) у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати послуг фізична або юридична особа, що здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовнико.

Цей Договір може бути укладений шляхом реєстрації Замовника на веб—сайті за адресою hlink.dp.ua у відповідності з Інструкціями, опублікованими на веб—сайті, підписання Угоди про надання доступу до мережі Інтернет та здійснення попередньої сплати рахунку за послуги й отримання відповідного фінансового документу, що підтверджує факт сплати. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та повноту вказаної при реєстрації інформації.

Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що повністю ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору, з Правилами користування мережею Internet, затвердженими Виконавцем, які розміщені за електронною адресою hlink.dp.ua, та зобов’язується їх дотримуватись.

У Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

абонентська плата — фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

аутентифікаційні дані — унікальний логін (або мережне ім’я) (login), пароль (password), унікальний номер Особистого рахунку, які надані Абоненту Провайдером та використовуються для доступу в Особистий кабінет або до послуг;

баланс ОР — стан особистого рахунку, який визначається як різниця між сумою, що внесено Абонентом на Особистий рахунок та сумою, що списано Провайдером в рахунок наданих послуг, робіт, наданої продукції;

блокування — платна послуга, за умови якої відсутній доступ до Мережі та до локальних ресурсів і не відбувається списання грошових коштів за абонентське обслуговування. Блокування може бути двох видів:

автоматичне — починає свою дію за умови відсутності активності протягом одного календарного місяця та негативному балансі ОР Абонента в момент настання дати чергового списання грошових коштів. Перелік можливостей Абонента за умови автоматичного блокування, надані в Додатку № 1;
ручна (пауза) — активується за бажанням при позитивному балансі ОР Абонента на термін не більше як три місяці. Після сплину 3 (трьох) місяців з моменту початку блокування, вона припиняє свою дію. Перелік можливостей Абонента за умови ручного блокування надані в Додатку №1;

Інтернет (Internet) — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет—протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

ліцензія — документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

МАС—адреса — це унікальний ідентификатор Абонентського обладнання в Телекомунікаційній мережі Провайдера (змінюється за умови заміни мережного обладнання);

мережа – мережа передавання даних, що є частиною всесвітньої інформаційної мережі, логічно пов’язаної єдиним адресним простором і, яка базується на Internet — протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

надання послуги – надання доступу в Мережу Internet шляхом активації доступу до мережі в приміщенні Абонента;

замовлення — наряд на підключення – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом та Оператором з двох Сторін одразу після активації Оператором послуги Абоненту, містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату та адресу підключення Послуги;

оператор телекомунікацій — суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

особистий кабінет — web—сторінка, яка розміщена на сайті hlink.dp.ua, що містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом послуг та поточний стан особистого рахунку. Із зазначеної сторінки Абонент здійснює керування послугами.

особовий рахунок (ОР) – інформація, що знаходиться в особистому кабінеті і містить дані про авансові платежі Абонента та суми грошових коштів утриманих (списаних) з авансових платежів в якості сплати відповідно до умов даного договору. Особовий рахунок має унікальний номер. Порядок списання грошових коштів з ОР встановлюється в Додатку 4 (Порядок розрахунків) до даного Договору;

партнери Оператора – платіжні системи і т.д.

провайдер телекомунікацій — суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

послуга ШРД до мережі Інтернет (надалі – Послуга) – послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією WIFI або FTTB. Перелік послуг наведено в Додатку 1 (Перелік послуг та тарифи) до даного Договору;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) — юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

тарифний план – затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Оператора;

трафік — сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію;

місце надання Послуг — конкретно визначена Замовником адреса приміщення, яке є його власністю, або яким він володіє та користується на законних підставах, та за яким він бажає отримувати Послуги виключно для власних потреб тільки в межах даного приміщення. Місце надання Послуг визначається Замовником особисто при реєстрації на веб—сайті за адресою hlink.dp.ua та в замовленні — наряді.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.
Провайдер активує послугу доступу обладнання абонента до Мережі Інтернет та надає йому платні Послуги по доступу в мережу (далі — Послуги), що визначено замовленням — нарядом на надання послуги (далі – замовлення) – форму наведено в Додатку 6, а абонент приймає та сплачує їх у відповідності з умовами Договору та Додатками до нього.


2.2.
Абонент може скористатись додатковими послугами, сервісними та ремонтними роботами, що надає Провайдер, перелік яких надається в Додатку №1 (Перелік послуг та тарифів) та визначається замовленням.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

3.1.
Укладенням цього Договору Абонентом, відповідно до п. 1 ст. 640 і п. 2. ст. 642 ГК України, є факт першого виходу Абонента в Мережу за допомогою використання Аутентифікаційних даних і внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера відповідно до умов цього Договору.


3.2.
З метою укладення Договору Абонент звертається до Провайдера в телефонному режимі, або в офіси продажів Провайдера за адресами, вказаними в Додатку 5 (Інформація для Абонента) для оформлення Замовлення на надання Послуги.


3.3.
Абонент має право подати заявку (Замовлення) на надання Послуги шляхом заповнення форми, розміщеної на сайті hlink.dp.ua.


3.4.
При підключенні до Послуг Абонент зобов'язується мати в наявності необхідне для надання Послуг Устаткування, на якому встановлені відповідні програмні продукти.


3.5.
Надання послуг Провайдером починається після виконання робіт з активації (виконання даних робіт фіксується в Замовленні — наряді) за наявності необхідного Устаткування. З моменту активації Абонент зобов'язаний сплатити Послуги, інакше Провайдер блокує доступ Абонента в Мережу.


3.6.
В цілях підключення до Послуги Абонентові надаються Аутентифікаційні дані.


3.7.
Провайдер має право в однобічному порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, у тому числі змінювати тарифи, що діють, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті hlink.dp.ua не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до набирання чинності змін. Також з текстом цього Договору можна ознайомитися в офісах продажів (ОП)за адресою, вказаною в Додатку № 5 до Договору.


3.8.
Провайдер має право направляти Абонентові будь—які повідомлення і сповіщення, публікуючи їх на сайті hlink.dp.ua. Такий порядок повідомлення і сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.


4. ПРАВА І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1.
Провайдер зобов’язується:
4.1.1.
Надавати Абонентові Послуги відповідно до умов, описаних в цьому Договорі і Додатками до нього з врахуванням вимог чинного законодавства України.


4.1.2.
Надавати Абонентові Послуги безперервно, окрім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи устаткування, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, що викликають неможливість надання Послуг (розділ 7 даного Договору) в т.ч. актів, вирішень державних органів.


4.1.3.
Своєчасно зараховувати грошові кошти, внесені на Особовий рахунок Абонента відповідно до порядку, певним Застосуванням 4 (Порядок розрахунків) до цього Договору.


4.1.4.
Надавати Абонентові можливість доступу в Особистий кабінет в період дії Договору.


4.1.5.
Надавати консультації Абонентові з усіх питань, що стосується надання Послуг, за телефонами, номери яких вказані в Додатку 5.


4.1.6.
Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.


4.1.7.
Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами, в терміни, передбачені чинним законодавством України.


4.1.8.
При наданні Послуг Провайдер зобов'язується дотримуватись технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.


4.1.9.
Припинити надання послуг на вимогу Абонента на визначений ним термін відповідно до умов даного Договору.


4.1.10.
Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.


4.1.11.
Додаткові права і обов'язки Сторін можуть бути встановлені в Додатках до цього Договору.


4.2.
Провайдер має право:
4.2.1.
Проводити планові профілактичні роботи і роботи з усунення неполадок в Мережі, які можуть призвести до тимчасового припинення Послуг, що надаються Абонентові.


4.2.2.
Заблокувати надання Послуг у випадку, якщо Абонент протягом 7 (семи) днів з моменту укладення цього Договору не вніс платіж відповідно до вибраного тарифного плану.


4.2.3.
Проводити автоматичне блокування відповідно до умов цього Договору.


4.2.4.
При встановленні виникнення вірусної активності на комп'ютері Абонента відключити Абонента від Мережі і підключити лише після проведення необхідних заходів щодо її видалення з комп'ютера Абонента самим Абонентом або Провайдером відповідно до Додатка 1 (Перелік послуг і тарифи).


4.2.5.
Направляти на адресу Абонента SMS—повідомлення, пов'язані з наданням послуг по Договору, а також SMS—повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів.


4.2.6.
Провайдер має право розірвати Договір з Абонентом в однобічному порядку, повідомивши Абонента не менше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання або відповідно до умов передбачених даним Договором і Додатками до нього.


4.3.
Абонент зобов’язується:
4.3.1.
Виконувати вимоги цього Договору і Додатків до нього.


4.3.2.
У разі потреби (на вимогу представника Провайдера), в день активації доступу до Послуги, підписати документи, підтверджуючи надання Послуг. При цьому будь—яка особа, що надала представникам Провайдера доступ в приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента і що підписала вказані вище документи, вважається уповноваженим на це Абонентом за відсутності спеціального письмового доручення.


4.3.3.
Забезпечувати доступ фахівців Провайдера в приміщення до місця розміщення Устаткування Абонента і Провайдера для проведення робіт з активації Послуги, а також в разі проведення планових або ремонтних робіт.


4.3.4.
Не передавати послугу з активації доступу та відомості щодо своїх аутентифікаційних даних (login та password) до мережі Інтернет третім особам, що знаходяться за межами географічної точки підключення до послуги.


4.3.5.
В разі зміни своєї МАС — адреси повідомити про це Провайдера в цілях реєстрації даних змін.


4.3.6.
Підтримувати позитивний Баланс Особового рахунку, оплачуючи Послуги Провайдера в порядку, передбаченому цим Договором і Додатками до нього.


4.3.7.
Кожні 30 днів перевіряти наявність повідомлень Провайдера на сайті hlink.dp.ua і в Особистому кабінеті.


4.3.8.
Негайно сповіщати Провайдера про всі випадки перерви зв'язку в тих Послугах, що надаються Абонентові.


4.3.9.
Забезпечувати збереження Устаткування Провайдера, встановленого у Абонента в період тестового підключення.


4.3.10.
Не змінювати налаштування Мереж (IP—адреса, MAC—адреса та інше).


4.3.11.
Нести відповідальність за зміст інформації, що передана Абонентом через Мережу Інтернет.


4.3.12.
Не використовувати ненормативну лексику у Мережі. Не поширювати за допомогою Послуг Провайдера інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.


4.3.13.
Не використовувати Послуги Провайдера з метою несанкціонованого доступу до комп'ютерів користувачів Мережі Інтернет, а також до комп'ютерів і обладнання Провайдера.


4.3.14.
Дотримуватися додаткових правил поведінки у Мережі, що описані в додатку №3 до даного договору.


4.3.15.
В разі дострокового розірвання цього договору на підставі п.4.4.7., використовувати послуги, що надаються, на всю суму внесеної ним передплати.


4.3.16.
Абонент зобов'язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Провайдером за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору.


4.4.
Абонент має вправо:
4.4.1.
Змінити тарифний план, дана послуга надається не більше 1 разу в календарний місяць.


4.4.2.
Самостійно заново встановлювати програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.


4.4.3.
Отримувати статистику своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць (або інший термін) через Особистий кабінет безкоштовно.


4.4.4.
Абонент має право на географічне перенесення точки підключення на іншу адресу за умови того, що нова адреса знаходиться в зоні покриття Мережі Провайдера. В даному випадку Абонент доплачує за перенесення точки підключення, розмір якої визначається відповідно до Додатка 1 (Перелік послуг і тарифи).


4.4.5.
Відмовитися від направлення в свою адресу SMS—повідомлень, пов'язаних з наданням послуг Провайдером за даною угодою, а також SMS—повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів шляхом подачі письмової заяви Провайдерові.


4.4.6.
Абонент має право на розірвання Договору в однобічному порядку, попередивши Провайдера, шляхом подачі заяви через особистий кабінет.


5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.
Вартість Послуг і порядок їх оплати визначаються відповідно до Додатка 1 (Перелік послуг і тарифи), Додатка 4 (Порядок розрахунків) та інших положень цього Договору, які є невід'ємною частиною цього Договору та знаходиться на сайті hlink.dp.ua.


5.2.
Сторони зобов'язані самостійно і своєчасно оплачувати всі витрати, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за даною угодою.


5.3.
Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.


5.4.
Облік наданих Абонентові послуг ведеться сервером статистики Провайдера.


5.5.
Ціна за даним Договором відповідає рівню звичайних цін. Сторони обізнані про ціни, що склалися на ринку.


5.6.
Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Провайдером Послуг.


5.7.
Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь—який момент дії даного Договору.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.
Відповідальність Провайдера
6.1.1.
Провайдер несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.


6.1.2.
Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг в разі збоїв програмного забезпечення або устаткування, що не належать Провайдеру і що не знаходяться під його управлінням, а також перерви в наданні Послуг, викликані відсутністю електроживлення.


6.1.3.
Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, що виникли у зв'язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності і розвитку мережі, за умови сповіщення Абонента і проведення робіт в межах термінів, встановлених в Додатку 3 (Правила надання послуг).


6.1.4.
Провайдер не несе відповідальності за понесені Абонентом або третьою особою збитки, пов'язані з користуванням Абонентом Послугами, у тому числі в разі дії комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Абонент зобов’язаний самостійно вживати всі необхідні заходи для антивірусного захисту та захисту від спаму.


6.1.5.
Провайдер не несе відповідальності за можливі небажані для Абонента наслідки, що виникли внаслідок надання Абонентові телефонної консультації.


6.1.6.
Провайдер не несе відповідальності за функціонування і доступність окремих сегментів Мережі Інтернет. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Мережу Інтернет.


6.1.7.
Провайдер не несе відповідальність за відсутність обліку авансового платежу Абонента на Особовому рахунку в разі не надходження даного платежу на розрахунковий рахунок Провайдера, а також в разі невірного або неповного зазначення необхідних для обліку платежу даних.


6.1.8.
Провайдер не несе відповідальності за протиправні дії Абонента і їх наслідки при користуванні Послугою.


6.1.9.
За зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Абонентом, а також за її якість, що була ним отримана.


6.2.
Відповідальність Абонента.
6.2.1.
Абонент несе відповідальність за усі дії, зроблені під час користування Послугами, а також за їх наслідки.


6.2.2.
Абонент несе відповідальність за дотримання правил, викладених в Додатку №2 (розділ "Правила поведінки в мережі Інтернет"). В разі порушення вказаних Правил Провайдер має право припинити надання Послуг з попереднім повідомленням. Відновлення надання Послуг здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, що містить інформацію про Абонента, фактів порушення Правил і гарантії недопущення таких порушень в майбутньому. В разі ненадходження такої заяви протягом 6 (шести) місяців після припинення надання Послуг або повторного порушення, Провайдер має право відмовитися в однобічному порядку від виконання Договору.


6.2.3.
Абонент несе відповідальність за будь—які (у тому числі несанкційовані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні Аутентифікаційних даних Абонента, а також їх наслідки в вигляді штрафу в розмірі 300 грн.


6.2.4.
Абонент несе відповідальність за збереження Устаткування Провайдера, що встановлюється в квартирі Абонента або іншому приміщенні, встановленого там на вимогу Абонента в рамках надання Послуг. В разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абонентові окремих Послуг (що спричиняють за собою припинення користування Устаткуванням, що встановлюється в приміщенні Абонента в рамках тих Послуг, що надаються) Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі Устаткування в справному стані за адресою, вказаною в Додатку 5, в строк не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього Договору або припинення надання відповідної Послуги. В разі пошкодження Устаткування Провайдера або не повернення Устаткування в передбачений даним пунктом термін Абонент відшкодовує повну вартість даного Устаткування протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Провайдера або закінчення терміну для повернення Устаткування. Провайдер у вказаному випадку має право списати вартість Устаткування з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Провайдера.


7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно викликане обставинами непереборної сили, у тому числі: стихійними лихами (землетруси, повені тощо), пожежами, обставинами суспільного життя (військові дії, великомасштабні страйки, епідемії, техногенні катастрофи, аварії на енергозабезпечуючих підприємствах, інженерних мережах і комунікаціях, нормативні акти органів державної влади і місцевого самоврядування), які перешкоджають виконанню зобов'язань за договором і т.п.


7.2.
Про настання, характер і припинення вищезгаданих обставин, Сторони інформують один одного протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх настання або припинення. Провайдер розміщує відповідне повідомлення на сайті hlink.dp.ua. В разі неможливості такого розміщення, повідомлення здійснюється через засоби масової інформації або за допомогою надсилання рекомендованого листа або SMS — інформування.


7.3.
У разі, коли обставини непереборної сили і їх наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, договір вважається розірваним.


7.4.
За збиток, заподіяний устаткуванню Абонента природними явищами (ураган, штормовий вітер, блискавка, землетрус, повінь тощо), Провайдер відповідальності не несе.


8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.
Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або надсилання Сторонами претензій у письмовій формі.


8.2.
В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань з надання Послуг Абонент може звернутись з письмовою претензією за адресами, вказаними в Додатку №5 (Інформація для Абонента).


8.3.
Претензії з питань, пов'язаних з відмовою в наданні Послуг, невчасного або неналежного виконання зобов'язань, що витікають з цього Договору, пред'являються протягом 2 (двох) місяців з дня надання Послуг, відмови в їх наданні або пред’явлення рахунку. При цьому до претензії повинні додаватися всі необхідні для розгляду претензії по суті документи, в яких мають бути вказані відомості про невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною угодою, а в разі пред'явлення претензії про відшкодування збитку — про факт і розмір заподіяного збитку.


8.4.
Претензії розглядаються Провайдером в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії і задовольняються не раніше закінчення даного терміну.


8.5.
В разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.

9.1.
Договір укладається на невизначений термін і набирає чинності з моменту його укладання Абонентом і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.


9.2.
Провайдер має право відмовитися від виконання зобов'язань за даним Договором, не відшкодувавши при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, в наступних випадках:
9.2.1.
відповідно до п.4.2.5, п.6.2.2, п.7.3. Договору;


9.2.2.
Надання Послуг може створити загрозу безпеці і обороноздатності держави, здоров'ю і безпеці людей;


9.2.3.
Абонент використовує Послуги для будь—яких незаконних цілей або ж отримує Послуги зв'язку незаконним способом;


9.2.4.
Після закінчення 3 (трьох) місяців з початку неактивності Абонента Договір з Абонентом припиняє свою дію, відновлення послуг здійснюється відповідно до цього Договору і Додатків до нього.


9.3.
Абонент зобов'язаний здійснити оплату всіх Послуг наданих Провайдером за даною угодою до дати припинення дії цього Договору.


9.4.
Провайдер має право припинити надання Послуг у випадках і порядку, передбачених цим Договором і Додатками до нього.


9.5.
При розірванні Договору всі Аутентифікаційні дані Абонента видаляються.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1.
Не допускається передача Абонентом своїх прав і обов'язків за даною угодою третім особам без письмового узгодження з Провайдером.


10.2.
Провайдер надає абсолютний пріоритет всім повідомленням, що стосуються безпеки людського життя, проведення невідкладних заходів в області оборони, безпеки і охорони правопорядку в Україні.


10.3.
Провайдер надає під час надзвичайних ситуацій уповноваженим на те державним органам право пріоритетного використання, а також призупинення Послуг, що надаються Провайдером.


10.4.
Абонент дає свою згоду Провайдерові на використання і обробку його персональних даних в рамках чинного законодавства України.


10.5.
Невід'ємною частиною цього Договору є наступні Додатки:
 • Додаток 1. Перелік послуг і тарифи.
 • Додаток 2. Опис послуги. Правила поведінки в мережі Інтернет.
 • Додаток 3. Правила надання послуг.
 • Додаток 4. Порядок розрахунків.
 • Додаток 5. Інформація для абонента.
 • Додаток 6. Бланк Замовлення – наряду.

Виконавець: ФОП Халік А.В.
р\р: UA333052990000026003010403437
АТ ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 3037913671
Юридична адреса:
53003, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Новопілля, вул. Косигіна 2, кв.31


Додаток 1

до Договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет

Перелік послуг і тарифи1. ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

Тарифи Оператора на послуги і сервіси

№ п/п Назва послуги Вартість, грн.
1 Тестове підключення (терміном на 7 діб) безкоштовно
2 Активація послуги договірна**
3 Перепідключення послуги (до року) 150
Перепідключення послуги (більше року) 220
4 Реальна IP-адреса 100 ₴/місяць
5 Виклик спеціаліста 125
6 Послуга "пауза"* 1,5 ₴/доба
7 Unlim 5M до5Mbit / 5Mbit ***
8 Unlim 6M до6Mbit / 6Mbit ***
9 FTTB 15M до15Mbit / 15Mbit ***
10 FTTB 20M до20Mbit / 20Mbit ***
11 FTTB 50M до50Mbit / 50Mbit ***

Актуальність тарифів та сумму сплати за нове підключення можна дізнатися за телефонами підтримки.

Unlim
Тарифи, які передбачають користування трафіком без обмежень на кількість прийому та передачі інформації.

Mbit
Швидкість по напрямку до абонента.

Mbit
Швидкість по напрямку від абонента.

FTTB
Тільки для абонентів, за умов технічних можливостей підключення абонента до магістрального каналу через середу оптичного каналу. Користування трафіком без обмежень на кількість прийому та передачі інформації.

— Автоматичне блокування надається на термін не більше, ніж 2 (два) місяці. Абонент у будь-який час може відмовитися від надання даної послуги.
** 
— В залежності від географічного розташування населеного пункта.

Ручне блокування надається на термін не більше, ніж 3 (три) місяці. Абонент у будь-який час може відмовитися від надання даної послуги, при цьому Провайдер не повертає грошові кошти, списані з Особового рахунку Абонента за її надання. У момент закінчення блокування з ОР Абонента списується сума за весь період дії послуги.

В період дії даної послуги у Абонента відсутній доступ до всіх мережевих ресурсів, окрім доступу в Особистий Кабінет. Повторне блокування за ініціативою Абонента активується не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня зняття попередньої.

Для активації послуги абонент повинен сплатити підключення за тарифом, що діє, і внести на рахунок суму у розмірі однієї щомісячної плати відповідно до вибраного тарифного плану. Оплата можлива в офісі у момент оформлення замовлення або протягом 3 днів з моменту підключення будь-яким з доступних способів оплати.

Додаток 2

до Договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет

1. ОПИС ПОСЛУГИ

1.1.
Послуга надається з використанням мережі передачі даних Провайдера. Доступ до Послуги забезпечується із застосуванням організованих Провайдером цифрових каналів зв'язку. Цифрові канали зв'язку передачі даних організовуються за технологією Ethernet із використанням своїх кабельних мереж.


1.2.
Технічна швидкість на організованому за технологією WIFI канал відповідає швидкості тарифного плану, що обрано Абонентом. Реальна швидкість обміну даними залежить від вибраного тарифного плану, стану мереж передачі даних інших операторів зв'язку, а також серверів, з якими Абонент здійснює обмін даними.


1.3.
З дати підписання договору Абонент вносить авансовий платіж за перший місяць роботи і суму, еквівалентну вартості підключення за вибраним тарифним планом.


2. ДОДАТКОВІ УМОВИ

2.1.
Первинне налаштування Провайдером комп'ютера Абонента в рамках робіт із забезпечення можливості підключення Абонента до Послуги включає налаштування устаткування і клієнтського програмного забезпечення в рамках ліцензійних операційних систем сімейства MS Windows версії не нижче 2000. Налаштування клієнтського програмного забезпечення в рамках інших операційних систем Провайдер не гарантує.


2.2.
Провайдер не гарантує стабільність роботи неліцензійного програмного забезпечення і не несе відповідальності за збереження налаштувань та особистих даних, що містяться в комп'ютері Абонента.


3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

3.1.
Загальні положення
3.1.1
Проявляючи турботу про всіх абонентів мережі і надаючи високоякісні послуги передачі даних і телекомунікаційні послуги, Провайдер цінує свою репутацію і вводить правила, обов'язкові для Абонента при використанні послуг в мережі Інтернет, які відповідні до загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет (далі "Мережа").


3.1.2.
Мережа Інтернет є глобальне об'єднання комп'ютерних мереж і інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій.


3.1.3.
Основне положення цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів і лише вони. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.


3.1.4.
Відповідно до цього положення, будь-які дії Абонента, що викликають обґрунтовані скарги адміністрації інших мереж, інформаційних і технічних ресурсів, що доводять порушення правил користування відповідними ресурсами, є неприпустимими і є порушенням умов цього Додатку.


3.2.
Зобов'язання Абонента.
3.2.1.
Не відправляти в Мережу інформацію, яка протирічить Українському, а також міжнародному законодавству;


3.2.2.
Не використовувати Мережу для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, пропагують насильство або екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські або шахрайські цілі;


3.2.3.
Не посилати, не публікувати, не передавати, не відтворювати і не поширювати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, які повністю або частково захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника або його повноважного представника;


3.2.4.
Не використовувати для отримання Послуг устаткування програмне забезпечення не сертифіковане в Україні належним чином і, що не має відповідної ліцензії.


3.2.5.
Не використовувати Мережу для поширення непотрібної одержувачеві, незапитаної інформації (створення або участі в мережевому шумі - "спамі"). Зокрема, є неприпустимими наступні дії:
3.2.5.1.
Масова розсилка, не погоджених заздалегідь, електронних листів (mass mailing). Під масовою розсилкою мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачеві. Під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ і інших подібних засобів особистого обміну інформацією.


3.2.5.2.
Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.


3.2.5.3.
Розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилки (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet і інші конференції, форуми і електронні списки розсилки.


3.2.5.4.
Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного, агітаційного характеру, або повідомлень, що містять прикладені файли, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції, або їх розміщення було погоджене з власниками або адміністраторами такої конференції заздалегідь.


3.2.5.5.
Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і так далі), як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були здійснені ці дії.


3.2.5.6.
Відправка електронних листів і інших повідомлень, що містять вкладені файли і, що мають значний об'єм, на сервера публічної пошти, такі як: Gmail.com, Hotmail.com, Ukr.net, Yandex.ru, Mail.ru, Rambler.ru, Hotbox.ru, List.ru та інші, без заздалегідь отриманого дозволу адресата.


3.2.5.7.
Не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, не проводити або не брати участь в мережевих атаках і мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі не здійснювати:
3.2.5.7.1.
Дії, з метою зміни налаштувань устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть спричинити збої в їх роботі.


3.2.5.7.2.
Дії, направлені на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого устаткування або програмного забезпечення), що не належать Абонентові.


3.2.5.7.3.
Дії, направлені на отримання несанкційованого доступу, у тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого устаткування або інформаційного ресурса), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачеві, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або даних, або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкційованим доступом слід розуміти будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником ресурсу.


3.2.5.7.4.
Передачу комп'ютерам або устаткуванню Мережі безглуздої або даремної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально необхідну для перевірки зв'язку в мережі і доступності окремих її елементів.


3.2.6.
Не допускати фальсифікації інформації, якщо від Абонента вимагається надання інформації, що ідентифікує його та ті засоби доступу до Мережі, що використовуються ним. У тому числі не допускати:
3.2.6.1.
Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. В той же час користувач повинен здійснити заходи щодо запобігання використання ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу).


3.2.6.2.
Фальсифікацію своєї IP-адреси, а також адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах при передачі даних в Мережу.


3.2.6.3.
Використання неіснуючих зворотніх адрес при відправлянні електронних листів та інших повідомлень за винятком випадків, коли використання будь-якого ресурсу Мережі в явній формі дозволяє анонімність.


3.2.6.4.
Прийняти належні заходи з такого налаштування своїх ресурсів, яке перешкоджало б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання. Зокрема, Абонентові забороняється використання наступних налаштувань своїх ресурсів:
 • відкритий ретранслятор електронної пошти (Smtp-relay);
 • засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери і тому подібне);
 • загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж.Додаток 3

до Договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет

Правила надання послуг
В даному Додатку до Договору регламентуються стосунки між Провайдером та Абонентом при здійсненні Послуг.

1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

1.1.
Для оформлення Замовлення на надання послуг (Додаток №6 до Договору) Абонент звертається у відділ продажу за телефонами або приходить в офіс продажу за адресами, вказаними в Додатку №5 до Договору.
Абонент також може заповнити Замовлення - наряд на надання послуг шляхом заповнення форми розміщеної на сайті hlink.dp.ua.


1.2.
При зверненні Абонента, представником Провайдера виконується перевірка технічної можливості підключення Послуг і стану його Особового рахунку (кредитний контроль) на наявність заборгованості за іншими послугами оператора (за наявності договору).


1.3.
При оформленні Замовлення Абонент обумовлює з представником Провайдера види Послуг, тарифи, адресу надання Послуг і контактний телефон Абонента.


2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ

2.1.
Провайдер протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оформлення Замовлення за телефоном або в офісі продажів здійснює активацію послуги за умови надання безперешкодного доступу в приміщення Абонента.


2.2.
Роботи по забезпеченню активації Послуги вважаються належним чином виконаними Провайдером після підписання Абонентом бланка Замовлення - наряду (Додаток №6 до Договору).


2.3.
Датою початку надання Послуги є дата активації після підписання Договору.


2.4.
Дата початку розрахункового періоду відповідає даті активації Абонента в Мережі за допомогою використання Аутентифікаційних даних, привласнених Абонентові Провайдером.


2.5.
За фактом початку активації Послуг з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти відповідно до Додатка №4 до Договору (Порядок розрахунків).


3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

3.1.
Переривання в наданні послуг, що виникли у зв'язку з проведенням робіт по відновленню/підтримці працездатності і розвитку мережі, усуваються Провайдером протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту реєстрації відмови зв'язку Провайдером або початку проведення робіт.


3.2.
В разі виникнення крупної аварії (вихід з роботи волоконно-оптичної лінії, вузлів агрегації, магістральних вузлів) переривання в наданні послуг усуваються протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту реєстрації аварії Провайдером.


3.3.
При відмові від надання послуг з вини Провайдера, виїзд фахівця виробляється за рахунок Провайдера.


3.4.
У випадку, якщо відмова від надання послуг сталася з вини Абонента з причини:
 • обриву кабелю всередині приміщення Абонента;
 • зміни мережевих параметрів комп'ютера Абонента, що викликають за собою припинення доступу до Послуги;
 • нестабільній работи/непрацездатності операційної системи на комп’ютері Абонента;
 • пошкодження устаткування, встановленого Провайдером Абонента;
виїзд фахівця оплачується згідно Додатка №1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).


4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

4.1.
Для активації додаткових послуг Абонент звертається в довільній формі по телефону або через сайт Провайдера з вказівкою ФІО № Особового рахунку, найменування додаткової послуги.


4.2.
За фактом початку активації додаткової послуги з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти в кількості, вказаній в Додатку №1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).


4.3.
Додаткові послуги надаються при позитивному балансі на Особовому рахунку Абонента.


Додаток 4

Порядок розрахунків
1. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ АБОНЕНТОМ

1.1.
Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом шляхом внесення передплати.


1.2.
При підключенні Абонент протягом 3 (трьох) днів з моменту першого виходу в мережу з використанням привласнених йому Провайдером Аутентифікаційних даних вносить на свій Особовий рахунок грошові кошти для оплати вартості підключення, одного повного місяця роботи по вибраних тарифних планах, а також оплату додаткових послуг, наданих при проведенні робіт по підключенню.


1.3.
Перелік і опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Провайдера hlink.dp.ua.


1.4.
В разі здійснення Абонентом безготівкових платежів грошові кошти слід переказати на розрахунковий рахунок Провайдера, вказаний в "Інформації для Абонента" (Додаток №5 до Договору).


1.5.
Всі платежі за Договором здійснюються в гривнах.


1.6.
Розрахунковий період дорівнює одному календарному місяцю.


1.7.
Оплата за послуги, що надаються, вноситься відповідно до умов Договору і положень чинного законодавства України.


2. ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ, ЩО ПОСТУПИЛИ, НА ОСОБОВИЙ РАХУНОК

2.1.
Особовий рахунок Абонента ведеться в гривнях.


2.2.
Платежі, що поступили через касу Провайдера, враховуються на Особовому рахунку негайно після вступу.


2.3.
Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку лише після здобуття виписки з банку про вступ грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.


3. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

3.1.
Вартість Послуг визначається як сума вартості послуг, що обрана Абонентом згідно з Додатком №1 до Договору.


4. СТЯГУВАННЯ ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

4.1.
Стягування оплати за Послуги здійснюється шляхом Списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.


4.2.
Після того, як Абонент у відповідності п.1.2. цього Додатка і умовами Договору вніс на Особовий рахунок грошові кошти, Провайдер здійснює їх списання в об'ємі наступних платежів:
 • Платіж за активацію Послуг, а також разові платежі за інші послуги, стягуються у відповідності до тарифів, наведених в Додатку № 1 до Договору;
 • Абонентська плата за Розрахунковий період, в якому було здійснено активацію Послуги, визначається у відповідності до Додатку № 1 до Договору згідно тарифного плану визначеного Абонентом;4.3.
Для Абонентів, в яких дата списання абонплати випадає на 29, 30, 31 число, а в будь - якому з місяців, в яких така календарна дата відсутня, датою списання грошових коштів буде останнє число місяця, в якому відсутня відповідна календарна дата.


Інформацію про дату списання Абонентської плати, а також про її переміщення можна дізнатись через Особистий кабінет або зателефонувавши в офіс Провайдера за телефонами (097) 760-60-60 або (056) 409-08-48.
4.4.
На дату Індивідуального списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента одночасно списується Абонентська плата чи інші періодичні платежі за всі послуги, на які підписаний абонент.


4.5.
Перехід Абонента на інший тарифний план (тариф) може бути здійснений за допомогою зміни тарифного плану через Особистий кабінет або в офісі Провайдера.


При заміні тарифного плану Провайдер здійснює відповідний перерахунок.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.
Абонент самостійно контролює стан свого Особового рахунку в Особистому кабінеті на сайті hlink.dp.ua.


5.2.
Якщо на момент припинення дії Договору Баланс Особового рахунку має негативне значення, то Абонент зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів після припинення дії Договору відшкодувати Провайдерові суму заборгованості. При цьому відшкодовується заборгованість, що виникла в період фактичного користування Абонентом Послугами.


Додаток 5

до Договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет

Інформація для Абонента
Юридична адреса:

53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Косигіна, будинок №2, квартира №31


Місцезнаходження оператора:

50050, Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок №36, 3 поверх, офіс №306


Фактична дреса:

53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Косигіна, будинок №2, квартира №31


Контактні телефони

(097) 760-60-60 та (056) 409-08-48


Адреса сайту в мережі Інтернет

http://hlink.dp.ua


Адреса електронної пошти

support@hlink.dp.ua


Розрахунковий рахунок

UA333052990000026003010403437

МФО

305299

ОКПО


Додаток 6

до Договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет

зразок